JLPT N2 Grammar: したがって (shitagatte) – Explanation and examples

Today, we introduce to you the JLPT N2 Grammar: したがって (shitagatte). You can find the detail explanation (meaning, formation) and examples of this Japanese grammar in this post.

JLPT N2 Grammar: したがって (shitagatte)

  • Detail explanation
  • Example sentences

Detail explanation

Meaning: Therefore; consequently; accordingly

Formation:

したがって + phrase

Example sentences

今年の夏は天候が非常に悪かった。したがって米の収穫がかなりすくなくなりそうだ。
The weather is extremely bad this year. therefore, the amount of rice harvested seems to be decreasing.
Kotoshi no natsu wa tenkou ga hijou ni warukatta. shitagatte kome no shuukaku ga kanari sukunaku narisou da.

彼はまじめで誠実な人だ。したがってみんなから信頼されている。
He’s a very loyal person. therefore, everybody trusts him.
Kare wa majime de seijitsu na hito da. shitagatte minna kara shinrai sarete iru.

教授は急用で来られません。したがって講義は中止です。
The professor cannot come today, so the lecture has been cancelled.
Kyouju wa kyuuyou de koraremasen. shitagatte kougi wa chuushi desu.

彼はヴェトナムでの暴力は無意味であり、したがって非道徳であると結論したのである。
He had concluded that the violence in vietnam was senseless and therefore immoral.
Kare wa vetonamu de no bouryoku wa muimi de ari, shitagatte hidoutoku de aru to ketsuron shita no de aru.

われわれは、現在の力で徐々に勝利へと進んでおり、したがって作戦の変更を余儀なくされる理由は何もない。
We are winning slowly on the present thrust, so there is no compelling reason to change.
Wareware wa, genzai no chikara de jojo ni shouri e to susunde ori, shitagatte sakusen no henkou o yogi naku sareru riyuu wa nani mo nai.

トルコは歴史的にボスポラス海峡を支配しており、したがって歴史的にロシアの利益を阻む存在だった。
Turkey historically controlled the bosporus, and therefore russia historically saw turkey as a power that was blocking its interests.
Toruko wa rekishiteki ni bosuporasu kaikyou o shihai shite ori, shitagatte rekishiteki ni roshia no rieki o habamu sonzai datta.

空アパートは市場価格で貸すことが法的に認められている。したがって、私は金の山に座っているようなものだ。
The law permits us to rent some vacant apartments at market rates. in effect, i am sitting on gold.
Sora apaato wa ichiba kakaku de kasu koto ga houteki ni mitomerarete iru. shitagatte, watashi wa kin no yama ni suwatte iru you na mono da.

私は自分の名前で建物を買う。したがって自分の評判を傷つけるようなことをするわけにはいかない。
I buy buildings in my own name, so i have a reputation to uphold.
Watashi wa jibun no namae de tatemono o kau. shitagatte jibun no hyouban o kizutsukeru you na koto o suru wake ni wa ikanai.

第二の犯罪は第一の犯罪から必然的に起きたものであり、従ってすべてを解く鍵として調べるべきは第一の犯罪であるごとく思われたのです。
It seemed as though the second crime must necessarily arise out of the first and that accordingly it was the first crime we must examine for the clue to the whole.
Daini no hanzai wa dai ichi no hanzai kara hitsuzenteki ni okita mono de ari, shitagatte subete o hodoku kagi toshite shiraberu beki wa daiichi no hanzai de aru gotoku omowareta no desu.

高利貸し事業の基本的なむずかしさは、規模が小さく、したがって低金利ではリスクが大きい、ということにある。
The fundamental difficulty with being a loan shark is that the business is too small-scale and risky to allow low interest rates.
Kourigashi jigyou no kihonteki na muzukashisa wa, kibo ga chiisaku, shitagatte teikinri dewa risuku ga ookii, to iu koto ni aru.

日本の経済システムは極端に高い貯蓄率を原動力としていたため、平均的な日本人の消費性向は低く、したがって内需主導の経済成長は望めなかった。
With an extremely high savings rate driving the system, average japanese citizens were not spending money, and therefore japan could not build the economy on domestic demand.
Nihon no keizai shisutemu wa kyokutan ni takai chochikuritsu o gendouryoku toshite ita tame, heikinteki na nihonjin no shouhi seikou wa hikuku, shitagatte naiju shudou no keizai seichou wa nozomenakatta.

実際には、フランス軍はほとんど北上していなかったし、英軍はまだ退却を開始してはいなかった。したがってこのウェイガンドの言い草は、彼がいかに現況を把握していなかったかを物語っているにすぎない。
In fact, the french troops from the south had made no perceptible progress and the british were not yet retreating. weygand’s words merely showed the state of unreality in which he was living.
Jissai ni wa, furansugun wa hotondo hokujou shite inakatta shi, eigun wa mada taikyaku o kaishi shite wa inakatta. shitagatte kono ueigando no iigusa wa, kare ga ika ni genkyou o haaku shite inakatta ka o monogatatte iru ni suginai.

I hope this post already help you learning this JLPT N2 Grammar: したがって (shitagatte). If you love this post, don’t forget to bookmark Wordgrammar.net because we will come back with a lot of Japanese grammar and vocabulary.

Thank you for reading!